316, Jalan Melaka Raya 1, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka, Malaysia.

(606) 288 1179

(606) 282 9775